شنبه، 5 خرداد 1403
احراز اعتبار پروانه کاربرد علامت استاندارد

احراز اعتبار پروانه کاربرد علامت استاندارد

از طریق ارسال کد ده رقمی استاندارد فرآورده (مندرج در برگه تحویل بتن اماده) به سامانه پیامکی 10001517 و یا از طریق سامانه اینترنتی ::

http://isom.isiri.gov.ir/parvaneh