چهارشنبه، 30 خرداد 1403
ایمنی داربست‌های ساختمانی

ایمنی داربست‌های ساختمانی

نظر به بند 12-1-5-1 و 12-1-5-8 مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان و با عنایت حوادث مکرر ناشی از سقوط و واژگونی داربست‌های ساختمانی؛ بدینوسیله رعایت و اجرای مقررات مربوط به نصب، برپایی، کنترل و حصول اطمینان از مهار اصولی و استحکام داربست‌های مستقر در کارگاه‌های ساختمانی منبعث از بند 12-7-2 مبحث مذکور؛ وفق ماده 12 آئین‌نامه اجرایی ماده (33) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به سازندگان(مجریان)؛ و همچنین اقدام مطابق ماده 23 آئین‌نامه پیشگفته و ماده 7 آئین‌نامه حفاظتی کارگاه‌های ساختمانی به ناظران کارگاه‌های ساختمانی موکداً ابلاغ می‌گردد.