سه شنبه، 15 آذر 1401

پارکینگ طبقاتی

پارکینگ طبقاتی

پارکینگ طبقاتی

موقعیت: اختیاریه
کارفرما:
توضیحات:
  • پارکینگ طبقاتی
  • سازه بتنی
  • 7 طبقه