سه شنبه، 15 آذر 1401

برج نوشهر


 5  بلوک ساختمانی - هر کدام برج مسکونی 19 طبقه - هر طبقه 10 واحد