سه شنبه، 16 خرداد 1402

مسکونی 60 واحد


مسکونی 2 طبقه زیر زمین - پیلوت - تجاری و پارکینگ + 5 طبقه مسکونی