چهارشنبه، 30 خرداد 1403

هنرستان صنعتی کارآموز


  • —عنوان پروژه: هنرستان صنعتی کارآموز.
  • — کارفرما: هیئت مدیره شرکت کارآموز.
  • — محل احداث پروژه: تهران سردار جنگل.
  • — مساحت زمین پروژه: 1000 مترمربع.
  • — مساحت زیربنا: 3600 مترمربع.
  • — تعداد طبقات: 5 طبقه.
  • — خدمات انجام شده توسط این مشاور: طراحی و نظارت.
  • — تاریخ آغاز پروژه: آبان 76.
  • — تاریخ اتمام پروژه: بهمن 78