دوشنبه، 11 مهر 1401

مسجد قبا


  •  کارفرما: هیئت امنا مسجد
  •  محل احداث پروژه: تهران میرداماد خیابان قبا
  •  مساحت زمین پروژه: 1500 متر مربع
  •  مساحت زیربنا: 5000 متر مربع
  •  تعداد طبقات: 3 طبقه
  •  خدمات انجام شده توسط مشاور: طراحی و اجرا
  •  تاریخ آغاز پروژه: تیر 78
  •  عنوان پروژه: مسجد قبا شریعتی
  •  تاریخ اتمام پروژه: شهریور 80