سه شنبه، 16 خرداد 1402

هنرستان صنعتی کارآموز2


  • —عنوان پروژه: هنرستان صنعتی کارآموز.
  • — کارفرما: هیئت مدیره شرکت کارآموز.
  • — محل احداث پروژه: تهران خ سمنگان.
  • —مساحت زمین پروژه: 3150 مترمربع.
  • — مساحت زیربنا: 8400 مترمربع.
  • — تعداد طبقات: 6 طبقه.
  • — خدمات انجام شده توسط مشاور: طراحی و نظارت.
  • —تاریخ آغاز پروژه: دی 88.
  • — تاریخ اتمام پروژه: در حال اجرا