یکشنبه، 23 مرداد 1401
اجزای سازه های فولادی

اجزای سازه های فولادی

احداث ساختمان به منظور رفع نیازانسانها صورت گرفته ومهندسین ومعماران مسئولیت طراحی واجرای مناسب
ساختمان رابرعهده دارند.
محوراصلی مسئولیت عبارت است از: ایمنی ، بهره وری خوب، زیبائی واقتصاد.


مشاهده فایل کامل مطلب