دوشنبه، 10 مهر 1402

آموزشی

هنرستان صنعتی کارآموز

هنرستان صنعتی کارآموز

موقعیت: خ سردار جنگل
کارفرما:
توضیحات:
  • —عنوان پروژه: هنرستان صنعتی کارآموز.
  • — کارفرما: هیئت مدیره شرکت کارآموز.
  • —...
هنرستان صنعتی کارآموز2

هنرستان صنعتی کارآموز2

موقعیت:
کارفرما:
توضیحات:
  • —عنوان پروژه: هنرستان صنعتی کارآموز.
  • — کارفرما: هیئت مدیره شرکت کارآموز.
  • —...